Hotarari

201720162015201420132011

HOTARARE Nr. 38 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii “Construire Monument al Eroilor, împrejmuire teren, branşament electric”, sat Bratasanca, nr. 85A, comuna Filipestii de Tirg, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 37 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

HOTARARE Nr. 36 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

HOTARARE Nr. 35 Privind asocierea Comunei Filipestii de Tirg cu Judeţul Prahova, in vederea realizării unor obiective in comuna Filipestii de Tirg, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 34 Privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea de distribuţie gaze naturale in comuna Filipestii de Tirg, strada Cămine’’

HOTARARE Nr. 33 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa

HOTARARE Nr. 32 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

HOTARARE Nr. 31 Privind implementarea proiectului “CONSTRUIRE TEREN DE MINIFOTBAL, VESTIARE, ALEI CAROSABILE Si PIETONALE, SPAŢIU PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENTE UTILITATi, ORGANIZARE DE ŞANTIER”

HOTARARE Nr. 30 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii „ „Parc platou ruine Filipestii de Tirg, imprejmuire, utilitati,organizare de şantier””

HOTARARE Nr. 29 Privind aprobarea modificării tarifelor de operare practicate de către S.C. ROSAL GRUP S.A.

HOTARARE Nr. 28 Privind aprobarea inchirierii prin licitaţie publica deschisa cu strigare a helesteului in suprafaţa de 1,48 ha situat in satul Filipestii de Tirg , comuna Filipestii de Tirg, judeţul Prahova, , bun apartinand domeniului public al comunei si stabilirea preţului de pornire al licitaţiei

HOTARARE Nr. 27 Privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 26 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investiţii „Construire anexa pentru intretinere si administrare baza sportiva ; instalaţii aferente si alei”

HOTARARE Nr. 25 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

HOTARARE Nr. 24 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere din cadrul contractului de credit – linie de finanţare nr. 226/25.05.2015 , în valoare de 4.317.595 lei semnat de către Comuna Filipestii de Tirg cu BCR S.A.

HOTARARE Nr. 23 privind aprobarea documentaţiei de atribuire privind închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei Filipestii de Tirg”

HOTARARE Nr. 22 privind aprobarea listei inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Filipestii de Tirg, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 21 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2018 in comuna Filipestii de Tirg, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 20 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

HOTARARE Nr. 18 privind aprobarea ajustării tarifului pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, utilizatori casnici si utilizatori noncasnici,

HOTARARE Nr. 17 Privind alegerea preşedintelui de şedinţa

HOTARARE Nr. 16 Privind aprobarea Grupului local de lucru la nivelul comunei Filipestii de Tirg si a Planului local de acţiune pe anul 2017, pentru aplicarea Stategiei de incluziune a cetăţenilor romani apartinand minorităţilor romilor pentru perioada 2015-2020

HOTARARE Nr. 15 Pentru modificarea art. 1 si art.2 din Hotararea nr 6 din 21 februarie 2017. privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului, care nu au încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare

HOTARARE Nr. 14 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 13 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judeţul Prahova

HOTARARE Nr. 12  Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate pe teritoriul comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 11  Pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 7 din 21 februarie 2017 privind aprobarea implementării Proiectului “Construire after school, loc de joacă, acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, împrejmuire, branşamente utilităţi şi organizare de şantier”

HOTARARE Nr. 10  Privind propunerea de aprobare a schimbării denumirii „Şcoala Gimnazială Specială, comuna Filipeştii de Tîrg” în „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, comuna Filipeştii de Tîrg”.

HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati cu cota de TVA de 19% pentru obiectivul de investitii” Asfaltare drumuri comunale si satesti in comuna Filipestii de Tirg”, conform Deviz General

HOTARARE Nr. 8 Privind aprobarea indicatorilor tehnica- economici ai obiectivului de investitii “Construire after school, loc de joacă, acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, imprejmuire, branşamente utilităţi şi organizare de şantier”, sat Marginenii de Jos, strada DS 587, nr. 88, comuna Fiiipestii de Tirg, jud. Prahova

HOTARARE Nr. 7 Privind aprobarea implementării Proiectului “Construire after school, loc de joacă, acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, imprejmuire, branşamente utilităţi şi organizare de santier”

HOTARARE Nr. 6 Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului, care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare

HOTARARE Nr. 53 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 52 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor 2013 ,2014 si 2015 in cadrul sectiunii de dezvoltare pentru plata obiectivului de investitii “Executie cai pietonale sat Marginenii de Jos” in anul 2016

HOTARARE Nr. 51 Privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Politiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipetii de Targ

HOTARARE Nr. 50 Privind aprobarea rectificarii bugetului de veruturi si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 49 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati si a devizului general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa (L= 53.415 m) in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”

HOTARARE Nr. 48 Privind aprobarea contului de executie bugetara al bugetului local pentru trimestrul III al anului 2016

HOTARARE Nr. 47 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii “Anexa baza sportiva sat Bratasanca , comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”

HOTARARE Nr. 46 Privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta a d-lui Camarasu Nicolae Marian

HOTARARE Nr. 45 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 44 Privind aprobarea programului achizitiilor publice pentru anul 2017

HOTARARE Nr. 43 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publ1ce pentru anul 2017 la nivelul Primariei comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 42 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 41 Privind imputemicirea d-lui Toma Marian Alexandru reprezentant legal al comunei Filipestii de Tirg, cu mandat special pentru a vota in Adunarea Generala a Asociatiei ADI Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

HOTARARE Nr. 40 Privind asocierea Comunei Filipestii de Targ Judetul Prahova, in vederea realizarii unor obiective in comuna Filipestii de Targ,judetul Prahova

HOTARARE Nr. 39 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 38 Privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale

HOTARARE Nr. 37 Acordarea unor premii familiilor care au implinit 50 ani de casatorie

HOTARARE Nr. 36 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cbeltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 35 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 34 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2017 in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 33 Privind stabilirea unor norme locale pentru asigurarea curatenei si salubritatii, asigurarea ordinii si linistii publice, gospodarirea localitati, fluidzare a traficului rutier in comuna Filipetii de Tirg, precum si sanctiunile contravetionale ce se aplica in cazul nerespectarii acestora de catre persoanele fizice sau jund1ce

HOTARARE Nr. 32 Privind aprobarea contului de executie bugetara al bugetu lui local pentru trimestru III al anului 2016

HOTARARE Nr. 31 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 30 Privind atribuirea mandatulut de reprezentare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitar a “Parteneriarul pentru managementul deseurilor – Prahova” d-lui Manole Aurelian – primar al comunei Filpestii de Tirg

HOTARARE Nr. 29 Privind asocierea Comunei Filipestii de Tirg cu Judetul Prahova , in vederea realizarii unor obiective in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 28 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Filpestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 27 Privind alegerea comisiilor pe dormenii de specialitate in cadrul Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 26 Privind alegerea viceprimarului comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 25 privind alegerea d-lui Dumitru Nica Florin presedinte al sedintei Consiliului local al comunei Filipesti1 de Tirg din data de 22 iunie 2016

HOTARARE Nr. 24 Privind constituirea Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 23 privind validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor Consiliului local al comunei F1lipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 22 Privind alegerea comisiei de validare

HOTARARE Nr. 21 Privind aprobarea contului de executie bugetara al bugetului local pentru trimestrul I al anului 2016

HOTARARE Nr. 20 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii “Asfaltare drumuri comunale si satesti in comuna Filipe stii de Tirg “,conform PT

HOTARARE Nr. 18 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici revizuiti ai obiectivului de investitii “Reabilitare Camin Cultural sat Marginenii de Jos, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”

HOTARARE Nr. 17 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere retea de alimentare cu apa (L= 53.415 m) in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”

HOTARARE Nr. 16 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati ai obiectivului de investitii “Asfaltare dmmuri comunale si satesti in comuna Filipestii de Tirg”

HOTARARE Nr. 15 Privind aprobarea procedurii de acordare a anularii cotei de 73.3 % din majorarile de intarziere datorate ca urmare a neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante datorate bugetului local al comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 14 Privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Fihpestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 13 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

HOTARARE Nr. 12 Privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului extravilan in suprafata de 9000 mp , T 64, parcela 429, numar cadastral 21818 , din satul Bratasanca, comuna Filipestii de Tirg, din proprietatea privata a comunei

HOTARARE Nr. 11 Privind aprobarea modificarii listei inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 10 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2015 in anul 20 16

HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar pentru anul 2015

HOTARARE Nr. 8 Privind stabilirea criteriilor de acordare a stimulentului educational pentru copiii prescolari

HOTARARE Nr. 7 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat la nivelul comunei FILIPESTll DE TIRG pentru anul scolar 2016-2017

HOTARARE Nr. 6 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 21 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functiipentru aparatul de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 20 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea mentinerii calitatii de membru al asociatiei “Grupul de actiune locala Colinele Prahovei”, a comunei Filipestii de Tirg ,judetul Prahova,

HOTARARE Nr. 18 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal2016 in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 17 Privind aprobarea cumpararii terenului in suprafata de 4975 mp situat in satul Filipestii de Tirg, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova, avand numar cadastral 206

HOTARARE Nr. 16 Privind stabilirea taxei de eliberare a atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol la nivelul comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 15 Privind aprobarea scoaterii la licitatie a terenului in suprafata de 253 mp situat in satul Filipestii de Tirg , comuna Fihpestii de Tirg, judetul Prahova, avand numar cadastral 21481, bun apartinand domeniului public al comunei si stabilirea pretului de pornire al licitatiei

HOTARARE Nr. 14 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

HOTARARE Nr. 13 Privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra terenului in suprafata totala de 111.399 mp, proprietate privata a comunei Filipestii de Tirg, catre SC Electrocarbon SA Slatina

HOTARARE Nr. 12 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de invăţămant preuniversitar de stat Ia nivelul comunei FILIPESTll DE TffiG pentru anul scolar 2015-2016

HOTARARE Nr. 11 Privind aprobarea Planului local de actiune pe anul 2015, pentru aplicarea Stategiei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor romilor pentru perioada 2015-2020

HOTARARE Nr. 10 Privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova , cu un post de muncitor, debutant, personal contractual

HOTARARE Nr. 9 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 8 Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor 2013 si 2014 in cadrul sectiunii de functionare pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul2015

HOTARARE Nr. 7 Privind aprobarea contului de incheiere a execitiului bugetar pentru anul2014

HOTARARE Nr. 6 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 38 Privind infiintarea si organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al com. Filipestii de Tirg, judetul Prahova.

HOTARARE Nr. 37 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

HOTARARE Nr. 36 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare Camin Cultural sat Marginenii de Jos, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”.

HOTARARE Nr. 35 Privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 34 Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a comunei a suprafetei de 51.16 ha teren, situat in satul Filipestii de Tirg, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 33 Privind aprobarea trecerii in proprietatea privata a comunei a suprafetei de 9000 mp teren, situat in T 64 Cc 429, satul Bratasanca, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 32 Privind aprobarea achizitionarii de catre Primaria Comunei Filipestii de Tirg a serviciilor de consultanta juridica pentru formularea si sustinerea cererii de autorizare a contractarii/garantarii unei finantari rambursabile, catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale.

HOTARARE Nr. 31 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului “Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”.

HOTARARE Nr. 30 Privind aprobarea instrumentarii proiectului “Dotarea Serviciului comunitar de utilitati publice din cadrul Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg cu buldoexcavator”.

HOTARARE Nr. 29 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

HOTARARE Nr. 28 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii investitiei cu denumire “Dotarea Serviciului comunitar de utilitati publice din cadrul Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg cu buldoexcavator”.

HOTARARE Nr. 27 Privind infiintarea Serviciului comunitar de utilitati publice la nivelul comunei filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 26 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 25 Privind aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2015 in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 24 Privind aprobarea documentatiei “Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Filipestii de Tirg” si a regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 23 Pentru aprobarea modificarii art. 1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova nr. 17 din 14.04.2014

HOTARARE Nr. 22 Privind aprobarea reorganizarii comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, protectia mediului si turism.

HOTARARE Nr. 21 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2013

HOTARARE Nr. 20 Privind aprobarea contului de executie bugetara al bugetului local pentru trimestrul I al anului 2014

HOTARARE Nr. 19 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

HOTARARE Nr. 18 Privind aprobarea modificarii hotararii nr.4 din 29.01.2014 privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar in vederea realizarii obiectivului “Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova”.

HOTARARE Nr. 17 Privind aprobarea preluarii in proprietate a imobilului situat in localitatea Filipestii de Tirg, str. Republicii, nr. 781, judetul Prahova, compus in teren in suprafata de 62 mp si constructie in suprafata construita de 49 mp, apartinand S.C. ROMTELECOM S.A.

HOTARARE Nr. 16 Privind instituirea taxei de ecologizare la nivelul cornunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 15 Privind aprobarea acceptarii donatiei terenului in suprafata de 70 mp situat in comuna Filipestii de Tirg, sat Bratasanca

HOTARARE Nr. 14 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

HOTARARE Nr. 13 Privind aprobarea revocarii Actului de Donatie incheiat in data de 12 aprilie 2006

HOTARARE Nr. 12 Privind aprobarea scoaterii la licitatie a spatiului “fost dispensar ” situat in satul Bratasanca, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova, apartament 2 cu numar cadastral 21443-Cl-U2, in suprafata de 51 mp(Sc== 51 mp), in vederea inchirierii pentru cabinet stomatologic, bun apartinand domeniului privat al comunei si stabilirea pretului de ponire al licitatiei

HOTARARE Nr. 11 Privind aprobarea “Regulamentului privind regimul inchirierii pajistilor aflate in proprietatea privata a comunei Filipestii de Tirg”

HOTARARE Nr. 10 Privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier al d-lui Alexandru Coman prin decesul acestuia si declararea locului de consilier vacant

HOTARARE Nr. 9 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

HOTARARE Nr. 8 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 7 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 pri vind venitul minim garantat

HOTARARE Nr. 6 Privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 5 Privind aprobarca bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 18 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

HOTARARE Nr. 17 Privind aprobarea documentatiei P.U.D “Ridicare restrictie de construire pentru amplasare unitate de producere si procesare ciuperci(s=4 0.020 mp)”

HOTARARE Nr. 16 Privind stabilirea unor masuri in gestionarea sistemului de alimentare cu apa potabila al comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 15 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului local al comunei Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 14 Privind aprobarea Planului de paza si a taxei speciale pentru efectuarea serviciului de paza in comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova

HOTARARE Nr. 13 privind stabilirea de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul agricol

HOTARARE Nr. 12 Privind aprobarea scoaterii la licitatie a spatiului ” fost dispensar ” situat in satul Bratasanca, comuna Filipestii de Tirg, judetul Prahova, apartament 1 cu numar cadastral 21443-C1-U1, in suprafata de 50 mp(Sc= 47 mp), in vederea inchirierii pentru farmacie, bun apartinand domeniului privat al comunei si stabilirea pretului de pornire al licitatiei

HOTARARE Nr. 11 Privind aprobarea darii in folosinta gratuita a imobilului( teren si constructie) apartinand fostului Spital Filipestii de Tirg, sectia de pediatrie din comuna Filipestii de Tirg, catre Parohia din comuna Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 10 Privind aprobarea infiintarii Serviciului public de alimentare cu apa al comunei Filipestii de Tirg , aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a pretului de furnizare a apei potabile

HOTARARE Nr. 9 Privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARARE Nr. 8 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la nivelul comunei FILIPESTII DE TIRG pentru anul scolar 2013-2014

HOTARARE Nr. 7 Privind aprobarea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru persoanele fizice si persoanele juridice de pe raza comunei Filipestii de Tirg

HOTARARE Nr. 6 Privind aprobarea documentatiei P.U.Z,, modificare indicatori urbanistici si retrageri laterale in vederea extinderii gradinitei de copii (s=626 mp), judetul Prahova, com. Filipestii de Tirg, sat Marginenii de Jos, nr. Cadastral 21229, tarlaua 11, parcela Cc 1204″